คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 640 ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 "สังคมไร้ฝัน" หน้า 14

คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 640 
ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
"สังคมไร้ฝัน" หน้า 14