ข่าวความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรัง และหน่วยงานต่างๆ ในโครงการตลาดสด อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน "นางฟ้าสาร" ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 15

ข่าวความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรัง และหน่วยงานต่างๆ ในโครงการตลาดสด อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน
"นางฟ้าสาร" 
ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 15