ข่าวความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกับเทศบาลนครตรัง ในโครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ "นางฟ้าสาร" ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 8

ข่าวความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังกับเทศบาลนครตรัง ในโครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 
"นางฟ้าสาร" 
ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 8