ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 161 ประจำวันที่ 1-15 กันยายน พุทธศักราช 2558 หน้า 6

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 161 
ประจำวันที่ 1-15 กันยายน พุทธศักราช 2558 
หน้า 6