ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 641 ประจำวันที่ 1-15 กันยายน พุทธศักราช 2558 หน้า 6

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 641 
ประจำวันที่ 1-15 กันยายน พุทธศักราช 2558 หน้า 6