ติดตามและเร่งรัดการปรับปรุงระบบการผลิตประปา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน WHO และการปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยและชุมชน วันที่ 9 กันยายน 2556