ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 643 ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 "สังคมเมืองตรัง" หน้า 4

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 643 
ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 
"สังคมเมืองตรัง" หน้า 4