คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 643 ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 "คุยกับหมอไพศาล" หน้า 14

คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 643 
ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 
"คุยกับหมอไพศาล" หน้า 14