การเตรียมชุมชนในฝึกประสบการณ์รายวิชาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3