ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา