รับมอบเกียรติบัตร แสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ในครั้งนี้ด้วย