โครงการ เวชกิจร่วมใจ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หาดปากเมง อ. สิเกา จ.ตรัง วันที่ 7-8 กันยายน 56