ร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย