ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นางสาวณิชชยา ศิริสุข นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 เพื่อแสดงว่า