นางสาวณิชชยา ศิริสุข ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ "สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย: ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน"