เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ 3/2558