ร่วมพิธีสวดมนต์ เดินเวียนธูป ตามองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ลงประทับร่างทรง ในการนำผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม ในการชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง