ร่วมกับท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกันตัง เพื่อประสานสัมพันธ์กันทั้งในระบบราชการและในทางส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ