ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2557-2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม อาคารทันตกรรม วันที่ 11 กันยายน 2556