พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับท่านนายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง และท่านประสิทธิ์ แพใหญ่ รองปลัดเทศบาลเมืองกันตัง