ร่วมโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้เพื่อส่งเสริมราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี 2558