ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาและสอบหาข้อเท็จจริงอาคารโรงกำจัดขยะขนาดประสิทธิภาพการเผา 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง