เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559