เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน