เข้าร่วมการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 10/2558