เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง สำรวจสถานที่ติดตั้งตู้ ATM การให้บริการและผลิตภัณณฑ์ต่างๆของธนาคาร สำหรับให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ วันที่ 12 กันยายน 2556