ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4