สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหารที่ปลอดภัย ตามโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดตรัง ปี 2556 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง วันที่ 12 กันยายน 2556