มอบโล่ห์รางวัลแก่ นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน