เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ