ประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 วันที่ 12 กันยายน 2556