พิธีเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย ณ อาคารหอประชุม วันที่ 13 กันยายน 2556