เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 4/2558)