ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง