ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 644 ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 14

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 644 
ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 14