เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เพื่อพิจารณาการขอทบทวนขยายระยะเวลาก่อสร้างจากกรณี