ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบันพระบรมราชชนก