เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อประสานงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับ