ร่วมประชุมเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง