ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบันพระบรมราชชนก