เป็นประธานการประชุมชี้แจงสรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน