ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงาน ในนามคณะกรรมการประสานงานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) จังหวัดตรัง