เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2558