เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2558