เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ