ตรวจสอบหลักฐานการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ณ ห้องรับรอง วันที่ 20 กันยายน 2556