ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อรับรองผลการเรียนและวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559