เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมตามหลักประกันคุณภาพการ