เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองงบดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 6/2558)