ร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐินและองค์กฐินสามัคคี การนี้นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี